blog của Thuận

Bonjour (tristesse)

Leave a comment

Cuối cùng tôi cũng có blog, sau bao nấn ná …

Tác phẩm đang được gửi dần, sau khi đã chỉnh sửa so với bản đã in.

Còn những gì mới tinh, là một dạng “tự xuất bản”.

Nếu có ý kiến, xin để lại.

Bản Pháp văn, có thể xem ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s